About us

Incorporated in 1990, initially started as partnership of two very special individuals, advanced to joint stock company in 2010 we are resiliently growing the business ever since.

Shipbuilding, offshore constructions, steel structures, sea engineering, civil engineering – these are the fields we specialize in. We steadily develop and adjust our offer to changing market demands. We are the only shipyard in Europe which has already constructed 3 units for the installation and servicing of sea wind farms.

 

Taking care of ecology

 

 

 

CRIST has always been active in the field of shipbuilding, steel constructions and ship-repairs. Economic changes and growth of renewable technologies – such as wind and hydroelectric energy – created possibilities of activity on new markets.

 

For that reason we are presently participating in the implementation of projects of specialized coastal structures, sea transport and units for exploration of marine resources.

 

 

 

 

 

Quality and

reliability

 

 

 

For many years we have been supporting eco-conscious initiatives what has initiated the execution of demanding and exciting projects: offshore constructions, barges and ships destined for installation of wind turbines

 

Producing for the offshore business we successfully take advantage of our market niche. The construction of sophisticated units for installation and servicing of sea wind farms ranks us within the group of European leaders in this branch.

 
 

 

CRIST belongs to the group of companies distinguishing themselves through innovativeness, niche products and the organization of the supply chain. The company cooperates with Clients from Poland, Germany, Norway, Denmark, Finland, Iceland, France, Belgium, The Netherlands and Scotland

 

Our priority is to secure services and products which not only meet the acceptance but also exceed Clients expectations and demands. In our performance we focus on reliability. We care about the highest quality which is always controlled and certified by international technical organizations and classification societies.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Naszym celem jest przedstawienie Państwu informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Crist spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, ul. Czechosłowacka 3, (81-336) – pełniącego w zakresie niżej opisanym rolę administratora Państwa danych osobowych (dalej „Administrator”, „CRIST S.A.”) w sposób prosty, zwięzły i przejrzysty. Zestaw podanych tu do Państwa wiadomości informacji odpowiada wymogom unijnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”)

 

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie wymaga podjęcia żadnych działań po Państwa stronie.

 

Cele, zakres i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych

 

CRIST S.A. przetwarza dane osobowe przede wszystkim w celu wykonania umowy łączącej go z Państwem lub Państwa pracodawcą/mocodawcą (dalej „Kontrahent”) świadczenia na rzecz Państwa lub Kontrahenta usług lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy czy rozpoczęcia świadczenia takich usług  (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w przypadku gdy są/mają Państwo być stroną umowy z CRIST S.A. lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdy działają Państwo reprezentując Kontrahenta). Dodatkowo CRIST S.A. może również przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na nim jako Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. w zakresie udzielania odpowiedzi na żądanie organów władzy publicznej takich, jak US.

 

CRIST S.A. może przetwarzać Państwa dane z uwagi na cele związane z prawnie uzasadnionymi interesami innymi niż wykonywanie umowy i świadczenie usług zgodnie z informacją powyżej, tj.:

a)      w celach marketingu własnych produktów i usług

b)      gdy znajdzie to zastosowanie, w celach związanych z prowadzeniem postępowań spornych przez CRIST S.A. oraz postępowań przed organami władzy publicznej

 

Podanie przez Państwa danych osobowych stanowi wymóg umowny, niezbędny do jej poprawnego wykonania, zawarcia, a także świadczenia dla Państwa usług. W zakresie celów wynikających z obowiązków prawnych, zebranie danych przez CRIST S.A. jest wymogiem ustawowym. CRIST S.A. przetwarza zebrane od Państwa dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji wymienionych tu celów.

 

W przypadku gdy Państwa dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Państwa, źródłem tych danych tj. w szczególności imienia, nazwiska, danych kontaktowych jak e-mail czy nr tel i innych wyłącznie niezbędnych do wykonania umowy,  jest Kontrahent lub inne, publicznie dostępne źródła (KRS, CEIDG, Internet).

 

Odbiorcy danych osobowych

 

W toku normalnego prowadzenia działalności CRIST S.A. może przekazywać Państwa dane osobowe do zewnętrznych odbiorców (z zachowaniem wszelkich wymogów zapewnienia ich bezpieczeństwa wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych), gdy okazuje się to niezbędne w procesach biznesowych, zapewnieniu wysokiej jakości świadczenia usług, a także spełnienia ciążących na CRIST S.A. obowiązków prawnych. Powyższe obejmuje następujące kategorii odbiorców danych:

 

a)      kontrahenci, klienci, dostawcy CRIST S.A.

b)      organy władzy publicznej

c)      podmioty wspierające CRIST S.A. w prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym spółki z grupy

 

Czas przetwarzania danych

 

Państwa dane przetwarzane są przez okres niezbędny do wypełnienia celów opisanych w niniejszej informacji powyżej tzn. przez okres realizacji umowy łączącej CRIST S.A. z Państwem lub Kontrahentem/ okresem świadczenia usług, a po jej wygaśnięciu/zakończeniu świadczenia usług przez okres wymagany przepisami prawa lub niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora.

 

Przysługujące Państwu prawa

 

W związku z ochroną Państwa danych osobowych przysługuje Państwu szereg praw wynikających z przepisów RODO. Należą do nich:

  1. Prawo do sprostowania danych, gdyby okazało się, że przetwarzane dane są niepoprawne
  2. Prawo dostępu do swoich danych, w tym do uzyskania ich kopii oraz informacji o procesach przetwarzania
  3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadkach określonych przepisami RODO
  4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych
  5. Prawo do przenoszenia tych danych, które przekazali Państwo CRIST S.A.
  6. Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że procesy przetwarzania danych osobowych przez CRIST S.A. naruszają prawo.

 

W razie skorzystania z jednego z przysługujących Państwu praw, CRIST S.A. dołoży wszelkich starań i podejmie niezbędne działania w celu ich realizacji.

Postanowienia końcowe

 

Mamy nadzieję, że przedstawiona informacja pomogła Państwu zapoznać się i zrozumieć procesy przetwarzania danych osobowych przez CRIST S.A.. Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami prawa i najlepszymi standardami, gwarantującymi ochronę Państwa prywatności, praw i wolności.

 

W przypadku pytań dotyczących Państwa danych prosimy o kontakt pod adresem e-mail rodo@crist.com.pl, lub listownie na adres siedziby.

PJ.png
PBHP.png
PS.png
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych