Menu

Stosowanie maseczek ochronnych na terenie stoczni CRIST

Od 16 kwietnia (czwartek)  do odwołania rząd wprowadził obowiązek zakrywania, przy pomocy części odzieży, maski albo maseczki, ust i nosa podczas przebywania poza adresem miejsca zamieszkania lub stałego pobytu.

 

Mająca na uwadze zapisy rozporządzenia z dniem 16 kwietnia do odwołania CRIST wprowadza:

 

Obowiązek

 • zakrywania, przy pomocy części odzieży, maski albo maseczki, ust i nosa w trakcie oczekiwania na wejście/wyjście do/z stoczni oraz podczas przechodzenia przez bramy stoczni;
 • zakrywania, przy pomocy części odzieży, maski albo maseczki, ust i nosa gdy z przyczyn technologicznych nie ma możliwości zachowania 1,5 m odległości między pracownikami/współpracownikami;
 • pierwszeństwa stosowania środków ochrony indywidualnej dla dróg oddechowych (np. spawacz-przyłbica spawalnicza, szlifierz -maska przeciwpyłowa, itd.) przed pozostałymi środkami dla osób wykonujących pracę/usługę wymagającą zastosowania takich środków zgodnie z przepisami BHP .

 

Zalecenia

 • stosowania maseczek ochronnych przekazanych przez CRIST S.A.
 • stosowania okularów ochronnych;

 

Przypominamy o:

 • obowiązku zachowania 1,5 m odległości między pracownikami/współpracownikami  (chyba, że z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe – w takich sytuacjach należy stosować osłonę ust i nosa oraz rękawice ochronne);
 • unikaniu skupisk ludzi;
 • konieczności ograniczenia do minimum spotkań/narad/odpraw bezpośrednich,
 • konieczności zachowania wysokich standardów higieniczno-sanitarnych (m.in. częste i dokładne mycie rąk, wietrzenie pomieszczeń, bezpieczne zdejmowanie rękawiczek i masek ochronnych, dezynfekowanie najczęściej stosowanych przedmiotów – np. telefonu, przepustki, kluczy, sprzętu komputerowego, klamek, kranów itd.).

 

Ponadto rekomendujemy:

 • w przypadku stosowania masek wielorazowego użytku należy na bieżąco wymieniać filtry, zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku maseczek materiałowych bez filtra, po każdym dniu  należy maseczkę wyprać w temperaturze min. 600C;
 • w przypadku stosowania masek jednorazowego użytku należy je wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta i/lub gdy: zostaną zawilgocone, utrudnione będzie w nich oddychanie, po każdej zmianie roboczej.
 • stosowanie się do wszelkich aktualnych zobowiązań/zaleceń/nakazów wydanych przez organy administracji rządowej. W szczególności podczas drogi do/z pracy, przemieszczając się środkami komunikacji zbiorowej należy bezwzględnie stosować osłony ust i nosa.

 

Stosowanie osłony nosa i ust w przypadku przemieszczania się pojazdem samochodowym osób niezamieszkujących/niegospodarujących wspólnie;

 • stosowanie w przestrzeni publicznej jednorazowych rękawiczek ochronnych.

 

Z poważaniem,  

Zespół Reagowania Grupy CRIST

zespol.reagowania@crist.com.pl